CafePass Kullanım Koşulları

CafePass adlı iOS ve Android platformlarındaki Mobil Uygulama (kısaca “UYGULAMA” olarak anılacaktır) İOT Teknoloji A.Ş.( kısaca “CAFEPASS” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olup; UYGULAMA’nın tüm hakları CAFEPASS ‘a aittir. UYGULAMA’da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde UYGULAMA’ya erişim sağlayan tüm gerçek ve tüzel kişiler, işbu CAFEPASS UYGULAMA Kullanım Şartları’nı (kısaca “ŞARTLAR” olarak anılacaktır) kabul etmiş sayılır. UYGULAMA hizmetlerinden yararlanan ve UYGULAMA’ya erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, işbu ŞARTLAR’da yapılan değişiklikleri de önceden kabul etmiş sayılır. İşbu ŞARTLAR, 27.09.2018 tarihinde www.cafepassapp.com üzerinde bulunan CafePass internet sitesi üzerinden yayınlanarak, UYGULAMA’yı kullanan tüm kişiler tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur.

1. Tanımlar:
UYGULAMA: CAFEPASS tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan CafePass ismi ile Android ve iOS uygulama mağazalarından erişilebilen mobil uygulama.
KULLANICI(LAR): UYGULAMA’ya çevrimiçi (on-line) ortamdan üye olarak ya da üye olmaksızın erişen ve UYGULAMA’da sunulan hizmetlerden işbu ŞARTLAR dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi(ler)
İÇERİK(LER): UYGULAMA`da yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü metin, grafik, kullanıcı arayüzü, bilgi, dosya, resim, fotoğraf, program, yazılım, ticari marka, logo, ses, müzik, rakam, fiyat, görsel, yazınsal ve işitsel imgeler ile bu materyallerin seçimi, tasarımı, yapısını ve koordinasyonudur.
UYGULAMA KULLANIM ŞARTLARI (Kısaca “ŞARTLAR”): UYGULAMA vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle CAFEPASS arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.
ÜYE: CAFEPASS tarafından onaylanarak üye olmaya hak kazanmış gerçek kişi(ler)
DAVETİYE: KULLANICI’nın ÜYE’liğe başvurmasına izni veren davet yazısı
KİŞİSEL BİLGİ: KULLANICI ve ÜYE’lerin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, UYGULAMA`nın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

2. Genel Hükümler:
2.1. KULLANICILAR, CAFEPASS’ın sunduğu hizmetlerden faydalanırken ve UYGULAMA üzerinden herhangi bir işlem yaparken, işbu ŞARTLAR’a, işbu ŞARTLAR’ın ayrılmaz parçası olan GİZLİLİK POLİTİKASI’na, UYGULAMA’nın ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür.
2.2. CAFEPASS’ın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve UYGULAMA ‘yı kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla UYGULAMA üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICILAR’ın, UYGULAMA dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, UYGULAMA’nın ve/veya herhangi bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir işlem veya eylemde bulunmayacağını ve/veya bu nitelikte herhangi bir yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, UYGULAMA dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
2.3. UYGULAMA dahilinde üçüncü kişiler veya KULLANICILAR tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı UYGULAMA’nın, UYGULAMA’nın işbirliği içinde bulunduğu kurumların, UYGULAMA çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. UYGULAMA üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
2.4. KULLANICILAR, UYGULAMA ‘yı kullanarak, CAFEPASS’ın, diğer kullanıcıların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. KULLANICILAR ‘ın işbu ŞARTLAR ‘a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri UYGULAMA üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı CAFEPASS’ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
2.5. KULLANICILAR, CAFEPASS’na UYGULAMA dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER ‘in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. CAFEPASS, KULLANICILAR tarafından kendisine iletilen veya UYGULAMA üzerinden KULLANICILAR tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.
2.6. CAFEPASS, UYGULAMA dahilinde sunulan hizmetleri ve İÇERİKLER’i her zaman değiştirebilme ve kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. CAFEPASS bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
2.7. CAFEPASS, UYGULAMA dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.
2.8. UYGULAMA’da, CAFEPASS’ın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara link verilebilir.
2.9. KULLANICI’lar UYGULAMA’yı kullanmaya devam ettikleri sürece kullandıkları cihaza göre UYGULAMA’nın iOS veya Android uygulama mağazalarında bulunan en son sürümüne sahip olmakla yükümlüdürler.
2.10. CAFEPASS, UYGULAMA’nın güncel olmayan sürümlerinden kaynaklanan problemlerde sorumlu tutulamaz. UYGULAMA’nın güncel olmayan sürümlerinden kaynaklanacak problemlerin çözümüne ilişkin destek verme hakkını saklı tutar.
CAFEPASS, UYGULAMA üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerinin, dosyaların ve içeriklerin, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinde sunulan hizmetlerin veya ürünlerin veya bunların içeriklerinin doğruluğunu araştırma; bunların güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, sözkonusu içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya içerikler sebebiyle üyenin bilgisayarına virüs, trojan ve benzeri zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. CAFEPASS, kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başkaca web sitelerinin gizlilik politikaları hakkında da herhangi bir garanti ve taahhütte bulunmamaktadır. Sözkonusu siteler, ziyaretçilerin kimliğini, adresini elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, ziyaret tarih ve saati gibi bilgilerini muhafaza ediyor ve kullanıyor olabilir. KULLANICILAR tarafından sözkonusu sitelere herhangi bir kişisel bilgi verilmesi, tamamen KULLANICILAR’ın kendi inisiyatiflerinde ve kendi risklerindedir.

3. Fikri Mülkiyet Hakları
UYGULAMA ‘nın tüm İÇERİK’i (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) CAFEPASS’a ait ve/veya CAFEPASS tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, CAFEPASS hizmetlerini, CAFEPASS bilgilerini ve CAFEPASS’ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının CAFEPASS’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu ŞARTLAR dahilinde CAFEPASS tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, KULLANICILAR, CAFEPASS’ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. CAFEPASS, işbu ŞARTLAR dahilinde sarahaten yetki verilmediği hallerde, CAFEPASS hizmetleri, CAFEPASS bilgileri, CAFEPASS’ın telif haklarına tabi çalışmaları, CAFEPASS ticari markaları, CAFEPASS ticari görünümü veya UYGULAMA vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

4. Değişiklikler
CAFEPASS, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu ŞARTLAR’ı herhangi bir zamanda, UYGULAMA’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu ŞARTLAR’ın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

5. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, CAFEPASS işbu ŞARTLAR’dan doğan yükümlülüklerinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, CAFEPASS açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için CAFEPASS’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde olan ve gerekli özeni gösterilmesine rağmen önlenemeyen olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında ve bunlarla sınırlı olmamak şartıyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava ŞART’ları, CAFEPASS ‘ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın UYGULAMA ‘ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep sayılır.

6. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu ŞARTLAR’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu işbu ŞARTLAR dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu ŞARTLAR ‘dan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. Yürürlülük ve Kabul
İşbu ŞARTLAR, CAFEPASS tarafından UYGULAMA’da ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, UYGULAMA’yı kullanmakla, işbu ŞARTLAR’ı tüm hükümleriyle kabul etmiş olmaktadırlar.